Het Programma

afbeelding van Interdisciplinair programmaInterdisciplinair

Het project getiteld ‘Making Islam Work in the Netherlands’ is een interdisciplinair onderzoek naar de recente ontwikkelingen in de wijze waarop de islam zich ontwikkelt in Nederland. Het richt zich op de leerstellige dimensies van de islam en in het bijzonder de ontwikkelingen van twee onderling samenhangende centrale domeinen van de islamitische geloofsleer: (1) religieus gezag en leiderschap en (2) islamitisch recht.

‘Gewone’ moslims

Het onderzoek beoogt deze ontwikkelingen te analyseren door expliciet het perspectief van ‘gewone’ moslims als uitgangspunt van de analyse te nemen. De institutionele, leerstellige, juridische en organisatorische inbedding van de islam in de Nederlandse samenleving kan alleen worden begrepen vanuit de vaststelling dat moslims een integraal onderdeel van de samenleving zijn geworden. Gemeenten in Nederland met een aanzienlijk aantal moslims worden regelmatig geconfronteerd met soms heftige discussies over de mogelijke toepassing van de ‘sharia’, of met de populariteit van jonge islamitische leiders. Vaak is men daarbij aangewezen op gebrekkige informatie en heeft men weinig inzicht in de vraag hoe gewone moslims hier over denken en hoe zij de islam in hun dagelijks leven inpassen en welke initiatieven zij hiervoor ontwikkelen. Dit onderzoek wil deze kennis lacune invullen.

Vernieuwend

Wetenschappelijk is het onderzoek vernieuwend omdat het inzicht wil verschaffen in de wisselwerking tussen ervaringen van gewone moslims en de ontwikkelingen in de leerstellige aspecten van de islam. Uitgangspunt is dat de rol van moslims die zich niet beroepshalve met de islam bezighouden wordt onderschat. De onderzoekers zullen om te beginnen in kaart brengen welke thema’s vooral onder moslims van belang zijn. In de tweede fase wordt een aantal thema’s nader bestudeerd.

Maatschappelijke partners

Het onderzoeksteam heeft een groot aantal maatschappelijke partners bereid gevonden hun steun aan het project te verlenen. Het gaat om ministeries, gemeenten, kerkelijke en islamitische instellingen en politieke partijen. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in vijf steden, te weten Amsterdam, Den Haag, Leiden, Rotterdam, en Utrecht.

Er is een uitgebreide engelstalige beschijving van het onderzoeksprogramma beschikbaar.